11111

Gadamly Inžener

Ýükleriň ähli görnüşlerini toplumlaýyn daşamak

11111

Gadamly Inžener

Gurluşygy bize ynanyp, wagty we çykdajylary azyldyň

previous arrow
next arrow

Gadamly Inžener

Biziň kompaniýamyz, ähli görnüşli ulaglary ulanyp, Size logistika, ulag we ekspeditor hyzmatlaryny hödürleýär.
Ýük daşamalarynyň iň amatly bahasy, galjaňlyk, ulagy öz wagtynda üpjün etmek we resminamalary taýýarlamak, ammar we ýükleme işleriniň ýokary hilde ýerine ýetirilmegi, her bir müşderä aýratyn çemeleşme bilen utgaşykda kompaniýamyzyň ileri tutýan we üpjün edýän şertleridir.

Biz Türkmenistanyň çäginde, GDA ýurtlaryna we bütin dünýä boýunça ýük daşamalaryny amala aşyrýarys.

Gysga wagtyň içinde kompaniýamyz saldamly tejribe ýygnady we gysga wagtyň içinde hyzmatdaşlaryň we agentleriň giň ulgamyny döretdi.

Biz bilelikde netijeleri gazanmak ugrunda işleýäris we öz ugrumyzda iň oňat bolmak üçin yzygiderli kämilleşýäris. Kompaniýamyzdaky her bir tabşyrygyň ýerine ýetirilmegi öz işiniň ussady bolan hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.

kompaniýa bize ynanýar

öz işiniň ussady bolan hünärmenler

gowşurma kepilligi

Logistika

Awtoulag gatnawy

Uçar arkaly daşamak

Deňiz arkaly daşamak

Multimodal daşamalar

Ammar hyzmatyny etmek (Hytaý, Türkmenistan)

Konteýner arkaly daşamak

Bortda agentleriň hyzmatlary

Demir ýol arkaly daşamak

Z

Gümrük amallaryny resmileşdirmek

Z

Ätiýaçlandyrma hyzmatlary

Z

Sertifikatlaşdyrma hyzmatlary

Z

Pul geçirimleri (Hytaý)

Gurlushyk

Şeýle hem, kompaniýamyz taslamalary toplumlaýyn durmuşa geçirýär. Biz müşderilerimize gurluşygyň wagtyny we çykdajylaryny ähmiýetli azaltmagy teklip edýäris.

Gadamly Inžener” kompaniýasy, buýrujynyň isleglerine berk laýyklykda ýerine ýetirilýän gurluşyk hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär.

Gurluşyk işleri islendik taslamany durmuşa geçirmekde iň möhüm tapgyrdyr. Biziň islendik çylşyrymlylykdaky binalary we desgalary gurmakda baý tejribämiz bar:

  • Ýaşaýyş we az gatly jaýlar
  • Binalary gaýtadan dikeltmek,
  • Edara we söwda binalary, senagat we önümçilik desgalary,
  • Sport toplumlary we dynç alyş ýerleri ýaly umumy we ýörite maksatly ýaşalmaýan binalar.

 Müşderilerimiziň ähli hyýallaryny durmuşa geçirmek – kompaniýamyzyň esasy ugrudyr!

desga guruldy

bina gaýtadan dikeldildi

işimizden hoşal müşderiler

Biz abraýymyzy aýaýarys we siziň wagtyňyza hormat goýýarys. Kompaniýamyz, biznesiňiziň zerurlyklaryny kanagatlandyrjak çözgütleri tapmagy başarar.

Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga elmydama şat bolarys!

Kontaktlar

Salgysy: Turkmenistan, Aşgabat Arçabil şaýoly 76

Telefon: +993 62202625 ; +993 12980113

Email: logistics@gadamly-engineer.com

Habarlaşmak üçin

9 + 1 =