Ýükleriň ähli görnüşlerini toplumlaýyn daşamak

Biziň kompaniýamyz, ähli görnüşli ulaglary ulanyp, Size logistika, ulag we ekspeditor hyzmatlaryny hödürleýär.

Ýük daşamalarynyň iň amatly bahasy, galjaňlyk, ulagy öz wagtynda üpjün etmek we resminamalary taýýarlamak, ammar we ýükleme işleriniň ýokary hilde ýerine ýetirilmegi, her bir müşderä aýratyn çemeleşme bilen utgaşykda kompaniýamyzyň ileri tutýan we üpjün edýän şertleridir.

Biz Türkmenistanyň çäginde, GDA ýurtlaryna we bütin dünýä boýunça ýük daşamalaryny amala aşyrýarys.

Gysga wagtyň içinde kompaniýamyz saldamly tejribe ýygnady we gysga wagtyň içinde hyzmatdaşlaryň we agentleriň giň ulgamyny döretdi.

Biz bilelikde netijeleri gazanmak ugrunda işleýäris we öz ugrumyzda iň oňat bolmak üçin yzygiderli kämilleşýäris. Kompaniýamyzdaky her bir tabşyrygyň ýerine ýetirilmegi öz işiniň ussady bolan hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.

0 +
Kompaniýa bize ynanýar
0
Öz işiniň ussady bolan hünärmenler
0
Gowşurma kepilligi

Hyzmatlar

Ammar hyzmatyny etmek

Bortda agentleriň hyzmatlary

Demir ýol arkaly daşamak

Konteýner arkaly daşamak

Uçar arkaly daşamak

Multimodal daşamalar

Awtoýol arkaly ýük gatnawy

Deňiz arkaly daşamak

Mundan başga-da

Hyzmatdaşlar